Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Show Up CrossFit Boekel: De Mevrouw Ilze Zoetekouw, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75272903, als ook personeel dat werkzaam is voor Show Up CrossFit Boekel, ook te noemen opdrachtnemer;
1.2 Opdrachtgever: persoon aan wie door Show Up CrossFit Boekel een training of andere activiteit wordt gegeven, danwel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Show Up CrossFit Boekel en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;
1.4 Dienstverlening: de diensten die Show Up CrossFit Boekel aan opdrachtgever levert, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privé-activiteiten en andere trainingsvormen.

 

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningen van Show Up CrossFit Boekel, zodra de opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van de opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdrachten worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.
2.2 De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.showupboekel.nl.
2.3 Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.
2.4 Show Up CrossFit Boekel is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Show Up CrossFit Boekel.
2.5 Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

 

ARTIKEL 3 – ANNULERING VAN AFSPRAKEN

3.1 Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een Personal/Duo Training van Gym Training Boekel, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Gym Training Boeke gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.
3.2 Indien Gym Training Boekel door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.
3.3 Gym Training Boeke is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.
3.4 Bij onvoldoende belangstelling voor groepsactiviteiten behoudt Gym Training Boekel het recht om een activiteit te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.
3.5 Bij een overschot van aanmeldingen voor groepsactiviteiten is Gym Training Boekel bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Gym Training Boeke zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever(s) in acht nemen.
3.6 Op algemeen erkende feestdagen zijn de activiteiten afgelast. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben, dan wordt in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week.

 

ARTIKEL 4 – OVERMACHT

4.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.
4.2 Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.
4.3 Indien Show Up CrossFit Boekel wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Show Up CrossFit Boekel niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde rittenkaarten zullen worden gerestitueerd.
4.4 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.
4.5 In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

 

ARTIKEL 5 TARIEVEN EN BETALING

5.1 Op de website van Show Up CrossFit Boekel worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief BTW.
5.2 Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan de opdrachtgever een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt.
5.3 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.
5.4 Indien tijdige betaling uitblijft is Show Up CrossFit Boekel steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.
5.5 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Show Up CrossFit Boekel, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

  

ARTIKEL 6 – ABONNEMENT OPZEGGEN

6.1 Alle abonnementen aangeboden door Show Up CrossFit Boekel kunnen 1 maand voor einde contract worden opgezegd.
6.2 Om een abonnement op te zeggen dient een e-mail te worden gestuurd naar [email protected] met naw gegevens

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Voor elke door Show Up CrossFit Boekel aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Show Up CrossFit Boekel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
7.2 Show Up CrossFit Boekel is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.
7.3 Show Up CrossFit Boekel is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Show Up CrossFit Boekel geleverde zaken en/of diensten.
7.4 Show Up CrossFit Boekel is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.
7.5 Show Up CrossFit Boekel is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.
7.6 Show Up CrossFit Boekel is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.
7.7 Show Up CrossFit Boekel is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Show Up CrossFit Boekel.
7.8 Iedere aansprakelijkheid van Show Up CrossFit Boekel voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Show Up CrossFit Boekel te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
7.9 Show Up CrossFit Boekel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.
7.10 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Show Up CrossFit Boekel in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.

 

ARTIKEL 8 – GEHEIMHOUDING

8.1 Show Up CrossFit Boekel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2 Indien Show Up CrossFit Boekel op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Show Up CrossFit Boekel zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Show Up CrossFit Boekel niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

ARTIKEL 9 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet.
9.2 Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Show Up CrossFit Boekel voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Show Up CrossFit Boekel.
9.3 Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Show Up CrossFit Boekel.
9.4 Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van Show Up CrossFit Boekel zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Show Up CrossFit Boekel ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.
9.4 Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Show Up CrossFit Boekel zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1 Op de overeenkomst tussen Show Up CrossFit Boekel en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.
10.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.
10.3 Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
10.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


ARE YOU READY TO SHOW UP

Stuur mij een berichtje voor meer informatie of een afspraak!

Contact